Faq

För att kunna välja rätt andningsskydd är det viktigt att kartlägga de olika risker som finns och vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Man måste också ta hänsyn till miljöfaktorer och om det finns särskilda bestämmelser som måste följas. På denna sida har vi samlat vanliga frågor och information som kan hjälpa dig i ditt val. Du kan även skicka din fråga direkt till vår tekniska support.

Sundström Safety AB tillverkar andningsskydd avsedda för industriellt bruk. Produkterna är avsedda att skydda bäraren mot farliga och smittsamma ämnen i omgivningen, då de filtrerar inåtgående luft. De skyddar inte omgivningen från farliga och smittsamma ämnen som ev. bäraren genererar från t.ex. dennes utandningsluft, då produkterna inte filtrerar utåtgående luft.

Sundström Safety AB´s produkter utgör sådana produkter som omfattas av förordningen (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning och är certifierade enligt relevanta och gällande EN-standarder, samt innehar godkännanden för hela eller delar av sortimentet för motsvarande standarder och regelverk i USA och Australien. Många produkter innehar dessutom s.k. systemgodkännanden, vilket innebär att de endast är godkända att använda tillsammans med produkter som har testats och godkänts tillsammans.

Sundström Safety AB´s produkter uppfyller ej rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och de standarder som krävs för medicinsk utrustning inom hälso- och sjukvård. Detta då produkterna ej skyddar omgivningen från farliga och smittsamma ämnen som ev. bäraren genererar från t.ex. dennes utandningsluft, då produkterna ej filtrerar utåtgående luft. Sundström Safety AB´s produkter är ej heller sterila.

Användning av Sundström Safety AB´s produkter i situationer och miljöer där krav finns på att filtrera såväl inåtgående som utåtgående luft, sker på användarens/organisationens egen risk. Att använda produkter tillsammans som inte har testats och godkänts tillsammans är inte tillåtet, och även det sker på användarens/organisationens egen risk.

För detaljerad information om funktionalitet, standarder och godkännanden gå till www.srsafety.se
Val av andningsskydd avgörs i varje enskilt fall och med hänsyn till resultatet av riskbedömningen av arbetsförhållandena på platsen. se AFS 2006:1. När det är mycket svårt att använda tryckluftsapparat, t.ex. när det är långt till tryckluftsaggregatet, kan filterskydd med fläkt vara tillräckligt om arbetet inte är fysiskt tungt och om koncentrationen asbestfibrer i luften inte är extremt hög och andningsskyddet har partikelfilter klass P3, samt helmask (TMP3) och anordning som gör bäraren uppmärksam på tryckfall i systemet. Annan likvärdig utrustning kan användas om andningsskyddet är personligt utprovat på användaren, t. ex. med hjälp av den typ av utrustning som anges i kommentarerna till 29 §. Den framräknade kvoten mellan den uppmätta halten partiklar utanför och innanför masken som då räknas fram bör inte understiga 2000. Vid första utprovningen är det lämpligt att tillpassningen kontrolleras genom mätning. I boken Din personliga utrustning - är vägen till ett säkrare arbete finns exempel och tips om utprovning och tillpassning av andningsskydd. Kontakta alltid din lokala arbetsmiljöinspektör. För mer information, se Arbetsmiljöverkets hemsida http://www.av.se/teman/asbest
Epoxihartsen anses ofarlig men härdaren är svagt frätande och giftig. När problem med epoxy uppstår, är det oftast upprepad hudkontakt som är boven. I värsta fall kan man utveckla kontaktallergi mot ohärdad epoxi. Faran är störst med äldre typer av härdare (alifatiska polyaminer). Modern lamineringsepoxi innehåller oftast aminaddukter och polyamider som är betydligt mindre aggressiva. Men grundregeln är ändå att inte få epoxy på huden. Till skillnad från exempelvis polyester är avdunstningen från epoxy i rumstemperatur mycket liten, samtidigt som ångorna är tyngre än luft och följaktligen hamnar på golvet. Risken för irritation av andningsvägarna är därför relativt liten i lokaler med rimlig ventilation (epoxilim och epoxifärg däremot, innehåller oftast lösningsmedel och kräver betydligt större försiktighet). Slipdamm med halvhärdad epoxi (epoxi som härdat mindre än en vecka) kan ge upphov till irritation i andningsvägarna och i stora doser överkänslighet. Använd därför andningsskydd vid all slipning. Sundström Safety AB rekommenderar nedanstående filterskydd vid arbeten där Epoxi förekommer: Gasfilter A1 eller A2 kombinerat med partikelfilter P3.
Partikelfilter SR 510, P3 R är ett så kallat mekaniskt filter. Mekaniska filter fungerar i stort sett som ett finmaskigt nät där partiklarna fastnar och den rena luften passerar via mycket små hål i filtermediet. Ju mer partiklar som fastnar i mediet desto effektivare blir filtreringen. Det betyder att man ska byta filter då andningsmotståndet ökat märkbart. SR 510 är testat mot en partikelstorlek på 0,4 micron vilket anses vara den svåraste partikelstorleken att fånga med ett partikelfilter, större och mindre partiklar fångas upp lättare på filtret. SR 510 fångar alla slags partiklar som damm, rök, dimma, spray, sporer, bakterier och virus.
Nej, det orsakar läckage mellan mask och ansikte vilket ger en stor försämring av skyddet. Använd istälet glasögonhållare SR 341.
R=Reusable dvs. att det får återanvändas.
NR= Not Reusable dvs. att det endast får användas ett skift.
Den Nominella skyddsfaktorn är baserad på laboratoriemätningar och är den lägsta nivån som ett andningsskydd måste uppfylla. Den tilldelade skyddsfaktorn är baserad på arbetsplatsmätningar och den faktiska skyddsfaktorn som en utbildad användare bedöms få.
En hel mask har större anliggnings ytor mot ansiktet och ett kraftigare bandställ som håller masken på plats och därmed minskar risken för läckage mellan mask och ansikte.
Förfiltret fångar grovt damm och partiklar, byts ofta och förlänger livslängden på Partikel filter SR 510 P3 R.
Kvartsdamm som andas in kan ge upphov till sjukdomar, som silikos (stendammslunga) som är en obotlig lungsjukdom. Det kan också ta många år (10-30) innan sjukdomen upptäcks efter att man varit utsatt för kvarts. Sjukdomen drabbar främst personer som arbetar i bygg, gjuteri, gruv- och stenindustrin. Använd andningsskydd om inte halten av kvarts kan hållas under gränsvärdet 0,1mg/m3 . Andningsskyddet ska minst vara av typ halvmask med P3 filter som är effektivt mot kvartsdamm; enligt Arbetsmiljöverkets rekommendation AFS 2015:2.
Om färgen är lösningsmedel baserad använd A-filter SR 217 A1 eller SR 218 A2 i kombination med Partikel filter SR 510 P3 R samt förfilter SR 221.

Ställ din fråga till vår tekniska support här!

Vi besvarar så fort vi kan. Vid frågor gällande filterval bifoga gärna säkerhetsdatablad eller casnummer.